Zasady i znaczenie współpracy z rodzicami

Jesteś tu: » Strona główna » Logopeda » Zasady i znaczenie współpracy z rodzicami

 Zasady i znaczenie współpracy z rodzicami

• Rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na udział swego dziecka w zajęciach logopedycznych w danym roku szkolnym. Wyrażenie tej zgody jest równoznaczne z zobowiązaniem, że dziecko będzie uczęszczało na zajęcia regularnie oraz rodzic będzie przestrzegał zaleceń logopedy


•Rodzic zobowiązany jest do skontaktowania się z logopedą osobiście lub telefonicznie w celu ustalenia pierwszego terminu zajęć logopedycznych swojego dziecka w nowym roku szkolnym.

 

• Każda nieobecność na zajęciach powinna być przez rodzica usprawiedliwiona (usprawiedliwienie wpisane do dzienniczka ucznia).

 

•Trzy nieusprawiedliwione nieobecności dziecka na zajęciach logopedycznych powodują skreślenie dziecka z listy uczestników.

 

•Rodzice mogą zawsze uzyskać informację o postępach dziecka oraz występujących trudnościach w trakcie ćwiczeń w gabinecie.

 

•Rodzic w każdej chwili może zwrócić się do logopedy o pomoc i wyjaśnienie wątpliwości.

 

•Informacje o godzinach konsultacji logopedycznych dla rodziców są wywieszone na drzwiach gabinetu logopedycznego na pierwszym piętrze p.110 oraz na stronie szkolnej.

 

•Logopeda udziela rodzicom wskazówek do pracy z dzieckiem w domu w formie pisemnej (w założonym zeszycie do ćwiczeń logopedycznych).

 

•Podany materiał językowy do ćwiczeń w domu należy systematycznie utrwalać, codziennie dwa razy po ok. 5-15 min.

 

•Rodzice powinni cierpliwie zachęcać dziecko do wykonywania ćwiczeń w czasie wspólnych zabaw, podczas spacerów, zakupów czy obowiązków domowych , dostrzegać postępy i chwalić je. Konsekwencja w działaniu, nagradzanie i chwalenie zawsze przynoszą dobre rezultaty.

 

•Włączenie się rodziców w proces terapii jest nieodzownym warunkiem pomyślnego zakończenia terapii dziecka.

Pliki do pobrania