Regulamin świetlicy szkolnej

Jesteś tu: » Strona główna » Swietlica szkolna » Regulamin świetlicy szkolnej

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA KANTEGO
W ŁAPANOWIE

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo – wychowawczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

Regulamin świetlicy jest opracowywany, co roku przez wychowawców świetlicy i modyfikowany w miarę potrzeb.


1. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się:
- Uczniów korzystających z autobusów szkolnych,
- Uczniów rodziców pracujących, którzy na karcie zgłoszenia dokładnie określają czas przebywania ucznia na świetlicy

2. Odpowiedzialność nauczyciela- wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z chwilą przybycia ucznia do Sali świetlicowej,
3. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela,
4. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się,
5. Wszyscy uczniowie dojeżdżający autokarem szkolnym są podopiecznymi świetlicy szkolnej
i podlegają opiece nauczyciela świetlicy,
6. Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym oczekują na lekcje oraz na powrót do domu
w świetlicy szkolnej,
7. Dzieci dojeżdżające – odjeżdżają pierwszym odwozem po zakończonych zajęciach w wyjątkowych sytuacjach o zmianie godziny odwozu rodzic jest zobowiązany poinformować wychowawcę świetlicy w formie pisemnej lub telefonicznej – sekretariat szkoły,
8. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy-  rodzic odpowiada finansowo za zniszczone  przedmioty,
9. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń technicznych przyniesionych z domu,
10. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły,
11. Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzenia dziecka do świetlicy, nie zostawiając dzieci w szatni bez opieki.
12. Rodzic/opiekun osobiście odbiera dziecko ze Świetlicy, oczekując na nie przed salą świetlicową. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą, 
13. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy,
14. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby w karcie zgłoszeniowej,
15. W wyjątkowych wypadkach jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nie umieszczoną w karcie zgłoszeniowej potrzebne jest jednorazowe pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy,
16. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podpisem, datą oraz godziny o której dziecko może opuścić świetlicę szkolną,
17. Dziecko z klas młodszych (0 i I) nie może samodzielnie opuszczać Świetlice szkolną oraz bez zgody pisemnej nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia,
18. Wychowawcy Świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w Świetlicy,
19. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie.
O takiej sytuacji będzie informowana dyrekcja, pedagog szkolny jak również w szczególnych przypadkach policja,
20. Po zakończonych lekcjach uczeń przed przyjściem do świetlicy zobowiązany jest do pozostawienia plecaka w szatni (uczniowie klas 0-I do szatni schodzą pod opieką nauczyciela
z którym mieli ostatnią lekcję),
21. Wychowawcy klas zobowiązani są do przyprowadzenia uczniów na świetlicy  i pozostawienia ich pod opieką wychowawcy świetlicy odpowiadającego za daną grupę,
22. Po lekcjach dyżur świetlicowy zaczyna się w momencie rozpoczęcia lekcji, na przerwie dzieci objęte są opieką przez nauczyciela pełniącego dyżur na korytarzu,
23. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas,
24. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlic
25. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać dziecko ze Świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi Świetlicy. 
26. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci. W przypadku notorycznego  spóźnienia się opiekunów po wychowanka, zostanie on skreślony z listy.
27. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na korzystanie przez dziecko, podczas jego pobytu na Świetlicy, ze sklepiku szkolnego oraz automatu (jeśli jest inaczej, prosimy o zgłoszenie tego faktu)
28. W Świetlicy, przez cały rok szkolny, obowiązuje zmiana obuwia
29. Rodzice/opiekuni prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców Świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.)


30. Wykluczenie ucznia z zajęć świetlicy:


1) W przypadku gdy uczeń sprawia kłopoty wychowawcze, nie szanuje sprzętu i wyposażenia świetlicy, opuszcza bez zgody rodziców/opiekunów zajęcia świetlicowe zostanie wpisana uwaga do dziennika oraz zeszytu kontaktowego.

2) W przypadku powtarzających się sytuacji nie zastosowania się do obowiązującego regulaminu, uczniowie zgłoszeni będą do wychowawcy klasy w celu wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji oraz powiadomienia/wezwania rodziców/opiekunów.
3) Notoryczne niewłaściwe zachowanie wpłynie na obniżenie oceny z zachowania ucznia i usunięcie z listy uczestników świetlicy.
4) Wniosek o usunięcie dziecka ze świetlicy przedstawia wychowawca świetlicy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Rada podejmuje stosowną uchwałę. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą po raz kolejny starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym.


Zachowanie, które będzie skutkowało wykreśleniem z listy:
- niszczenie sprzętu i pomieszczeń, w których w danym dniu organizowane są zajęcia świetlicowe - rodzic odpowiada finansowo za zniszczone  przedmioty,
- agresywne zachowanie w stosunku do kolegów/koleżanek bądź wychowawcy świetlicy,


31. W momencie zapisu dziecka do Świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się i po przeczytaniu-  akceptują Regulaminu Świetlicy Szkolnej.