Zajęcia rewalidacyjne

Jesteś tu: » Strona główna » Zajęcia rewalidacyjne

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

 

 

„Miłość jest dźwigną życia,

 jakby największym impulsem natury ludzkiej do harmonii,

 do ładu, do nawiązywania łączności między ludźmi,

 do życzliwej względem nich postawy”

 

Zajęcia rewalidacyjne przeznaczone są dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 Podstawą organizacji zajęć jest zapis o konieczności ich prowadzenia zawarty w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów.

 Orzeczenia są konstruowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne na wniosek rodziców.


Zajęcia rewalidacyjne odgrywają bardzo ważna rolę w procesie kształcenia uczniów mają one charakter kompensacyjny.
Głównym założeniem jest wspieranie dziecka i poprzez wzmacnianie mocnych stron , wspomaganie rozwoju i zaburzonych funkcji. Obszarem do pracy nauczyciela nie są tylko deficyty, czy nieprawidłowości ale również najmniej uszkodzone funkcje i właściwości. Zajęcia służą ich rozwijaniu i wzmacnianiu, a także wykorzystywaniu przy kompensowaniu braków.
        Założeniem rewalidacji jest przywrócenie jak najlepszego funkcjonowania intelektualnego i społecznego ucznia.
Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w naszej szkole organizujemy zajęcia indywidualne.
Potrzeba kształcenia specjalnego nie oznacza konieczności edukacji w szkole specjalnej , ale zastosowanie warunków, różnych form pracy umożliwiających efektywną naukę.
Zajęcia wzmacniają posiadane umiejętności, wyrównują braki i jednocześnie zapobiegają dalszym nieprawidłowościom. Kontakt jeden na jeden zapewnia maksymalne wykorzystanie czasu i osiągniecie dobrych efektów.
        Podstawą jest opracowanie indywidualnego programu rewalidacji, który o wskazania w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej zawiera plan zajęć , formy ich realizacji oraz przewidywane skutki.
W naszej szkole zajęcia prowadzą oligofrenopedagodzy:
    M. Roj,   M. Skimina,  B. Serafin.

 

 "Dziecko to istota,

która uczy się –poznając,

poznaje – ucząc się.

Doznając uczuć, wrażeń i dostrzegając otaczający je świat, tworzy jego obraz”