Historia

Jesteś tu: » Strona główna » O szkole » Historia

HISTORIA

___________________________

 

Okres zaborów

_______________________

W 1848 roku na lekcje do proboszcza parafii księdza Jana Zaręby, a równocześnie nauczyciela szkoły trywialnej w Łapanowie uczęszczało 60 uczniów. W 1874 roku kierowanie szkołą powierzono świeckiemu nauczycielowi Janowi Jarotkowi i już w następnym roku liczba uczniów zwiększyła się do trzystu. Do 1889 roku zajęcia w trzyklasowej szkole odbywały się w dwóch pomieszczeniach budynku szkolnego oraz jednym wynajmowanym. Od 1889 szkoła dysponuje kolejnym pomieszczeniem w nowym budynku. Duże zasługi dla rozwoju szkoły miał długoletni kierownik Wojciech Mączka - w latach 1887 - 1908. Dzięki jego staraniom między innymi staje się ona w 1893 roku szkołą 4-klasową oraz zyskuje w 1904 roku nowy murowany budynek


 15 października 1908 roku z okazji uroczystości ku czci patrona młodzieży szkolnej św. Jana Kantego poświęcono pierwszy sztandar. W 1912 roku założona została biblioteka szkolna.

__________________

 

 I Wojna Światowa.

__________________

Okres I wojny światowej zahamował nieco rozwój szkoły. Już w 1914 roku szkoła poniosła straty związane z działaniami wojennymi- spalone zostały ławki, szafy, ogrodzenia. Przez pewien czas zawieszone były zajęcia, ponieważ budynek szkoły zajmowało wojsko najpierw rosyjskie a później austryjackie.

 Okres międzywojenny.

 Dalszy rozwój szkoły następuje po 1918 roku. Wówczas to szkoła staje się szkołą 7-klasową. Na pierwszy plan w dziedzinie wychowania wysuwa się patryjotyzm, a w nauczaniu przedmioty:
j. polski, historia, geografia. W 1935 dzieci łapanowskie biorą udział w sypaniu kopca Marszałka Józefa Piłsudzkiego na krakowskim Sowińcu. W okresie międzywojennym znacznie wzrasta liczba uczniów i nauczycieli, toteż odremontowano i przebudowano gmach szkoły. Wtedy też działa na terenie szkoły wiele organizacji: Spółdzielnia Uczniowska, harcerstwo, Samorząd szkolny, PCK, Koło Ligi Morskiej.

 II Wojna Światowa.

Nadeszły tragiczne lata okupacji. Zajęcia szkolne rzadko odbywały się w budynku szkolnym; zimą doskwierał brak opału, a latem składowano tu zboże kontyngentowe. Zimą z 1944 na 1945 rok przetrzymywano tu niemieckich jeńców wojennych. W czasie działań wojennych uległ zniszczeniu budynek wojenny, zrabowano sklepik, spalono większość pomocy naukowych, mebli i część biblioteki. Pozostałe zbiory biblioteki przechowywał kierownik szkoły Jan Adamczyk. Już od pierwszych wojennych miesięcy nauczyciele rozpoczęli tajne nauczanie, które w sposób zorganizowany było prowadzone od 1 I 1943 roku.

__________________

 

Okres powojenny.

__________________

Po wojnie normalne zajęcia rozpoczęły się 1 IX 1945 roku. Szkoła dysponowała wtedy zdewastowanym budynkiem blisko dwoma hektarami gruntów, które dostała po parcelacji majątku Wieruszyce. Rok 1948 był obfity w ważne wydarzenia w życiu szkoły. Na wiosnę przeszła przez Łapanów powódź, która dotknęła zarówno ludność jak i szkołę. Po drugie wraz ze zmianą ustroju szkolnego szkoła zmieniła się na 7-klasową. Ponadto tego roku ufundowano nowy sztandar.
    1 IX 1948 przy SP i na jej bazie założono Publiczną Średnią Szkołę Zawodową.  Kolejne zmiany przynoszą lata pięćdziesiąte.
W październiku1956 roku rozpoczęto budowę domu nauczyciela, a 1 IX 1957 roku przy szkole zostaje otwarta Szkoła Przysposobienia Rolniczego.
    1 XII 1979 roku z apelem pożegnalnym w starej szkole rozpoczęto uroczystość otwarcia nowej szkoły. Duży wkład w budowę i wyposażenie tej szkoły miał jej ówczesny dyrektor Edward Piekut. Nowa szkoła to 24 sale lekcyjne wyposażone w nowoczesny jak na owe czasy sprzęt. Na uwagę zasługiwały pracownie specjalistyczne: biologiczna, chemiczna fizyczna, matematyczna, geograficzna, laboratorium językowe, gabinet lekarski i stomatologiczny, świetlica, stołówka i biblioteka. 4 X 1980 roku nadano szkole imię Stanisława Gruszki- komendanta powiatowego MO w Bochni, który zginął w 1945 roku. W roku szkolnym 1980/1981 do szkoły uczęszczało 700 uczniów z całej gminy. Począwszy od połowy lat osiemdziesiątych liczba uczniów utrzymuje się na poziomie 450.
    22 VI 1989 roku nadano szkole imię Jana Kantego, a 22 XI 1990 poświęcono nowy sztandar. W 1996 roku dzięki staraniom ówczesnej dyrektorki szkoły Stanisławy Stokłosy położono na szkole nowy dach, którego koszt w znacznym stopniu ponieśli mieszkańcy Łapanowa i okolicznych wiosek. Kolejną inwestycją była budowa miasteczka komunikacyjnego oddanego do użytku wiosną 1999 roku, a służącego nie tylko uczniom naszej szkoły. W 1998 roku szkoła wzbogaciła się w nową pracownię komputerową.

__________________

 

Dzień dzisiejszy szkoły.

__________________

Od 1 IX 1999 roku w budynku SP mieści się również Gimnazjum, który z czasem zajmie jedną trzecią część tego budynku. Obecnie uczęszcza do szkoły 390 uczniów, zatrudnionych jest 31 nauczycieli. Uczniowie biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych, przygotowują do konkursów korzystając z biblioteki szkolnej, sali gimnastycznej, pracowni komputerowej oraz pomocy dydaktycznych, które ustawicznie gromadzi się w szkole. Nasi uczniowie corocznie biorą udział w sejmikach ekologicznych, konkursach recytatorskich, matematycznych,ortograficznych czy  piosenki, rajdach Szlakiem Papieskim, zbiórce datków w akcji "Góra Grosza" itp. Największe jednak osiągnięcia uczniowie mają w sporcie oraz w konkursach "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym", których szkoła była od 2001r. gospodarzem na szczeblu gminnym i powiatowym, od 2002 również na szczeblu wojewódzkim, a w 2003r. na szczeblu centralnym.

Szkoła cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku. Jest wiodącą placówką w gminie i jedną z lepszych w powiecie. Szkoła realizuje wiele projektów unijnych, nieustannie poszerzając swoją ofertę edukacyjną. Uczniowie tutejszej szkoły godnie reprezentują ją na terenie gminy czy powiatu.

 

 

 

 

 


Galerie